PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú odovzdávanie a administráciu darov ľuďom bez domova v partnerských centrách  (ďalej len „Pravidlá“) prevádzkovateľom POMÁHAJME SI ONLINE o. z., so sídlom Ružinovská 18186/44, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 050 053, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-59206 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I. Definície niektorých pojmov

1. Projektom sa rozumie projekt s názvom Štedrá večera, ktorý organizuje Prevádzkovateľ a ktorého cieľom je poskytnutie vianočného jedla ľudom bez domova v partnerských centrách v meste Bratislava v období od 23. 12. 2021 do 10. 1. 2022.

2. Darcom je individuálne určená fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami a zaslaním daru uzatvára s Prevádzkovateľom darovaciu zmluvu podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Darom je zakúpený tovar prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk, ktorý poskytne Darca pri uzatváraní darovacej zmluvy, bezodplatne v prospech Prevádzkovateľa, s cieľom podporiť realizáciu a rast Projektu Prevádzkovateľa.

II. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ súhlasí s prijatím Darov prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk od jednotlivých Darcov a s uzatvorením darovacej zmluvy s každým Darcom, ktorý prejaví záujem a poskytne Prevádzkovateľovi Dar za účelom podpory Projektu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený prijímať Dary od Darcov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať s Darcom a/alebo s potenciálnym darcom, t. j. v prípade ak konkrétna osoba prejavila záujem poskytnúť Dar a uzavrieť darovaciu zmluvu, ale z akéhokoľvek dôvodu k poskytnutiu Daru nedošlo (Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený komunikovať s potenciálnym darcom len ohľadom plánovaného záujmu poskytnúť alebo pravidelne poskytovať Dar) a v prípade, že informuje Darcu o použití Daru.

4. Prevádzkovateľ je povinný:
a) dodržiavať tieto Pravidlá;
b) použiť Dary len na účel realizácie a rozvoja Projektu a to najmä na organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie Projektu po všetkých stránkach;
c) uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie Darcu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú;
d) na požiadanie Darcu ho informovať o použití Darov, v prípade, že Darca výzvy o to požiada, je Príjemca povinný mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť;
e) spracúvať osobné údaje Darcov – fyzických osôb, v rozsahu a za podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

III. Práva a povinnosti Darcu

1. Darca je oprávnený:
a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Dar prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk; darovaciu zmluvu uzatvára Darca po akceptovaní Pravidiel, okamihom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“, alebo obdobného znenia v internetovom formulári na poskytnutie Daru a poskytnutím Daru (príslušnej finančnej sumy vo výške zakúpeného tovaru);
b) požiadať Prevádzkovateľa o informácie o použití Daru;
c) odstúpiť od darovacej zmluvy do 3 dní odo dňa poskytnutia Daru a to prostredníctvom e-mailu na adresu: info@stedravecera.sk.
2. Darca je povinný uvádzať o sebe úplné, presné, správne a pravdivé údaje.

IV. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov (ďalej len “Správca”) týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje Darcov (ďalej jednotlivo len “Subjekt údajov”) o tom, že:

* osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri poskytnutí Daru, budú spracované za účelom uzatvorenia darovacej zmluvy a jej následného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie darovacej zmluvy;

* dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie darovacej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné;

* osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo po dobu 10 rokov podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

* Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a
namietať voči ich spracovaniu; má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.