PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú odovzdávanie a administráciu darov ľuďom bez domova v partnerských centrách  (ďalej len „Pravidlá“) prevádzkovateľom DONATINO SK, o. z., so sídlom Ružinovská 18186/44, 82103 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 050 053, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-59206 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I. Definície niektorých pojmov

1. Projektom sa rozumie projekt s názvom Štedrá večera, ktorý organizuje Prevádzkovateľ a ktorého cieľom je poskytnutie vianočného jedla ľudom bez domova v partnerských centrách v meste Bratislava, Nitra, Poprad, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín a Košice v období od 23. 12. 2023 do 10. 1. 2024.

2. Darcom je individuálne určená fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami a zaslaním daru uzatvára s Prevádzkovateľom darovaciu zmluvu podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Darom sú finančné prostriedky určené na nákup tovaru v zmysle objednávky prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk. ktorý poskytne Darca pri uzatváraní darovacej zmluvy, bezodplatne v prospech Prevádzkovateľa, s cieľom podporiť realizáciu a rast Projektu Prevádzkovateľa.

II. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ súhlasí s prijatím Darov prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk od jednotlivých Darcov a s uzatvorením darovacej zmluvy s každým Darcom, ktorý prejaví záujem a poskytne Prevádzkovateľovi Dar za účelom podpory Projektu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený prijímať Dary od Darcov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať s Darcom a/alebo s potenciálnym darcom, t. j. v prípade ak konkrétna osoba prejavila záujem poskytnúť Dar a uzavrieť darovaciu zmluvu, ale z akéhokoľvek dôvodu k poskytnutiu Daru nedošlo (Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený komunikovať s potenciálnym darcom len ohľadom plánovaného záujmu poskytnúť alebo pravidelne poskytovať Dar) a v prípade, že informuje Darcu o použití Daru.

4. Prevádzkovateľ je povinný:
a) dodržiavať tieto Pravidlá;
b) použiť Dary len na účel realizácie a rozvoja Projektu a to najmä na organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie Projektu po všetkých stránkach;
c) uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie Darcu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú;
d) na požiadanie Darcu ho informovať o použití Darov, v prípade, že Darca výzvy o to požiada, je Príjemca povinný mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť;
e) spracúvať osobné údaje Darcov – fyzických osôb, v rozsahu a za podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

III. Práva a povinnosti Darcu

1. Darca je oprávnený:
a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Dar prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk; darovaciu zmluvu uzatvára Darca po akceptovaní Pravidiel, okamihom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“, alebo obdobného znenia v internetovom formulári na poskytnutie Daru a poskytnutím Daru (príslušnej finančnej sumy vo výške zakúpeného tovaru);
b) požiadať Prevádzkovateľa o informácie o použití Daru;
c) odstúpiť od darovacej zmluvy do 3 dní odo dňa poskytnutia Daru a to prostredníctvom e-mailu na adresu: info@stedravecera.sk.
2. Darca je povinný uvádzať o sebe úplné, presné, správne a pravdivé údaje.

IV. Platobné podmienky

1. Prispievateľ uhradí dobrovoľnú výšku Daru prostredníctvom portálu www.stedravecera.sk; Dar je splatný po akceptovaní Pravidiel, okamihom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

2. Príspevok je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) bankovým prevodom na účet Prispievateľa:
Názov banky: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2501850205
IBAN: SK69 8330 0000 0025 0185 0205
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Poznámka: dar
b) online platbou cez platobnú bránu spoločnosti Stripe, Inc., na ktorú bude Prispievateľ presmerovaný po zvolení možnosti úhrady Príspevku online platbou cez platobnú bránu spoločnosti Stripe, Inc. Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej webstránke prostredníctvom platobnej brány, budú spracované prostredníctvom poskytovateľova online platobných služieb Stripe, Inc. Podmienky spracúvania osobných údajov tohto poskytovateľa nájdete tu: https://stripe.com/en-sk/privacy

V. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov (ďalej len “Správca”) týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje Darcov (ďalej jednotlivo len “Subjekt údajov”) o tom, že:

* osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri poskytnutí Daru, budú spracované za účelom uzatvorenia darovacej zmluvy a jej následného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie darovacej zmluvy;

* dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie darovacej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné;

* osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo po dobu 10 rokov podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

* Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a
namietať voči ich spracovaniu; má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.